Natječaj - Voditelj destinacijskog menadžmenta

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE VODITELJA DESTINACIJSKOG MENADŽMENTA

9.9.2021.

Na temelju članka 22., točke 4. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 42/20) te članka 3. st. 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj 52/19), predsjednik Turističke zajednice Općine Orebić objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje Voditelja destinacijskog menadžmenta

 

Sukladno članku 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj 52/2019, 42/2020) i članku 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (Narodne novine broj 152/08, 72/2017, 52/2019), kandidat za voditelja destinacijskog menadžmenta mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. da ima završen najmanje preddiplomski stručni ili sveučilišni studij (180 ili 240 ECTS);

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;

3. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela, broj i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata. Turistička zajednica Općine Orebić može zatražiti osobnu ispravu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica) kandidata na uvid prilikom provedbe testiranja.

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

-  životopis,

-  dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde odnosno uvjerenja visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi),

- dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen (preslika radne knjižice odnosno Elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ERPS),

-  dokaz o aktivnom poznavanju stranog jezika - preslika svjedodžbe ili certifikata škole za strane jezike ili potvrda/izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika,   

- preslika ili uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati,

-  dokaz o poznavanju rada na računalu - potvrda ili izjava o poznavanju rada na osobnom računalu.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 dana od objave na službenoj web stranici Turističke zajednice Općine Orebić. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se preporučenom poštom (isključivo u zatvorenoj omotnici) na adresu: Turistička zajednica općine Orebić, Zrinsko Frankopanska 2, 20250 Orebić, s naznakom „Ne otvarati – Natječaj za Voditelja destinacijskog menadžmenta“.

Nepravovremene i nepotpune prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati. 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata.

 

TESTIRANJE

Svi kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete propisane ovim javnim natječajem, bit će pozvani na testiranje. Na temelju rezultata testiranja Turistička zajednica Općine Orebić kao poslodavac će izvršiti izbor kandidata koji će biti pozvan na selekcijski razgovor.

Ukoliko kandidat u u pisanom obliku ne potvrdi dolazak na testiranje po zaprimljenoj obavijesti o terminu i mjestu testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu i neće se smatrati kandidatom na javni natječaj. 

Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu i neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

O mjestu i vremenu održavanja testiranja će svaki kandidat biti obaviješten putem e-mail adrese koju je dostavio u svojoj prijavi.

Turistička zajednica Općine Orebić zadržava pravo ne izvršiti izbor Voditelja destinacijskog menadžmenta raspisanom natječaju te isti poništiti bez posebnog obrazloženja.

 

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u bazi podataka Turističke zajednice Općine Orebić šest mjeseci od dana zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u svojoj prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte info@visitorebic-croatia.hr.

 

 

Predsjednik Turističke zajednica Općine Orebić

Tomislav Ančić