Unutarnji ustroj TU TZO Orebić | Turistička zajednica Orebić
Prilagodi
search
Pretraži

Unutarnji ustroj TU TZO Orebić

Unutarnji ustroj TU TZO Orebić

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova turističke zajednice prema Članku 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

(1) Na radne odnose zaposlenih u turističkoj zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici.

(3) Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Direktor turističke zajednice Članak 22.

(1) Turistička zajednica ima direktora.

(2) Direktora turističke zajednice imenuje turističko vijeće na vrijeme od četiri godine.

(3) Direktor turističke zajednice zastupa turističku zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem turističke zajednice, provodi odluke turističkog vijeća turističke zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje turističke zajednice i zakonitost rada turističke zajednice. Za svoj rad odgovara turističkom vijeću i predsjedniku turističke zajednice.

(4) Na osnovi ovlasti iz stavka 3. ovoga članka direktor turističke zajednice raspisuje javni natječaj za radna mjesta u turističkoj zajednici.

(5) Do izbora direktora turističke zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora turističke zajednice iz stavka 3. ovoga članka obnaša predsjednik turističke zajednice.

(6) Ograničenje iz stavka 5. ovoga članka ne primjenjuje se na obnašanje prava i dužnosti direktora Hrvatske turističke zajednice od strane predsjednika Hrvatske turističke zajednice te na obnašanje prava i dužnosti direktora regionalne turističke zajednice od strane predsjednika regionalne turističke zajednice.

(7) Turističko vijeće može razriješiti direktora turističke zajednice i prije isteka mandata iz stavka 2. ovoga članka:

1. na osobni zahtjev

2. ako zbog izvršavanja ili nemarnog izvršavanja njegove dužnosti turistička zajednica nije mogla izvršiti svoje zadatke ili je izvršavanje tih zadataka bilo otežano

3. ako je zbog nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta

4. ako bez opravdanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela turističke zajednice ili postupa protivno tim odlukama

5. ako ne podnese turističkom vijeću izvješće o svom radu

6. ako turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora.

(8) Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora turističke zajednice mogu podnijeti predsjednik, skupština ili turističko vijeće, a obvezno ga podnosi u slučajevima iz stavka 7. točaka 2. do 6. ovoga članka.

(9) Prije donošenja odluke o razrješenju temeljem stavka 7. točaka 2. do 6. ovoga članka direktoru se mora dati mogućnost da se očituje o prijedlogu za razrješenje.

(10) Na razrješenje direktora predstavništva i voditelja ispostave iz članka 50. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe ovoga članka koje se odnose na razrješenje direktora turističke zajednice.

Direktor – Mladen Đeldum

Administrator informator – Ivana Prizmić

Voditelj destinacijskog menadžmenta – Marko Galiot