Najčešća pitanja i odgovori - FAQ | Turistička zajednica Orebić
Prilagodi
search
Pretraži

Najčešća pitanja i odgovori – FAQ

Najčešća pitanja i odgovori – FAQ

1. Ima li općinsko vijeće općine Orebić nadležnost nad radom TZO Orebić?

Nastavno na poziv na sjednicu Općinskog vijeća Općine Orebić i intenciju Općinskog vijeća da se u dnevni red sjednice uvrsti i razmatra o Godišnjem programu rada i financijskom planu Turističke zajednice općine Orebić za 2014. godinu, obavještavamo Vas sljedeće:

Sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), osnivači turističke zajednice su njezini članovi, a članovi turističke zajednice općine ili grada su sve pravne i fizičke osobe koje na području općine ili grada u kojoj se osniva turistička zajednica imaju sjedište ili podružnicu, pogon i sl. (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) i koje ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih ili drugih turističkih usluga ili obavljaju s turizmom neposredno povezane djelatnosti. Također, turističke zajednice su pravne osobe za čije je djelovanje i postupanje odgovorno nadležno tijelo upravljanja, izvršenja i nadziranja.

S obzirom na naprijed navedeno i s obzirom da sukladno članku 61. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) Turističko vijeće kao izvršno tijelo usvaja Prijedlog Godišnjeg programa rada i financijskog plana, a Skupština kao tijelo upravljanja donosi Godišnji program rada i financijski plan turističke zajednice, Općinsko vijeće kao tijelo jedinice lokalne samouprave, sukladno odredbama Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) i sukladno odredbama Statuta turističke zajednice, nema obvezu niti je nadležno razmatrati, a ni utjecati na programske aktivnosti, zadatke i projekte koji su sastavni dio Godišnjeg programa rada i financijskog plana turističke zajednice.

Jure Galić, služba za nadzor HTZ

2. Kako se određuje visina boravišne pristojbe u općini Orebić? (vijećnik TZO Orebić, gospodin Ivo Violić)

Poštovani gospodine Violić,

Nastavno na Vaš zahtjev za dostavu zakonskih okvira za određivanje razreda turističkih mjesta koji ste uputili Ines Zokić ovim putem Vam ih ja dostavljam jer Ines ne raspolaže stručnim znanjem vezanim za propise vezane uz rad TZ obzirom je pripravnik i u poslove TZO Orebić se uključuje kroz godinu dana sukladno propisima koji se odnose na zaposlene u TU TZ, a njezin prioritet su poslovi koji su joj definirani opisom radnog mjesta.

 1. Zakon o članarinama u turističkoj zajednici (NN 152/08, NN 88/10)
  Ø U članku 6., 7. i 8. navedenog zakona definiran je način razvrstavanja naselja u turističke razrede.
 • Zakonom su definirane 4 turistička razreda (članak 6.)
 • Zakonom je definirano da kvantitativne kriterije određuje Državni zavod za statistiku (članak 7.)
 • Zakonom je definirano da način ocjenjivanja i kvantitativnih i kvalitativnih kriterija određuje ministar turizma Pravilnikom, na način da pokušaju biti mjerljivi. Link na važeći pravilnik (NN 92/09) http://goo.gl/cDoItD

III. TURISTIČKI RAZREDI

Članak 6.

(1) Turistička mjesta razvrstavaju se po svom značenju za turizam u četiri turistička razreda: A, B, C i D.

(2) U turističke razrede iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se naselja, općine i gradovi koji ispunjavaju uvjete za razvrstavanje u pojedini turistički razred prema kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u turistički A razred razvrstavaju se sva naselja koja imaju više od 30.000 stanovnika.

(4) Općine i gradovi na području kojih je najmanje jedno naselje razvrstano u turistički razred proglašavaju se turističkom općinom, odnosno gradom.

Članak 7.

(1) Razvrstavanje naselja u turističke razrede provodi se na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku prema sljedećim kvantitativnim kriterijima:

1. petogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turističkih noćenja u turističkoj općini, gradu ili naselju (broj noćenja),

2. broju turističkih noćenja po stanovniku turističke općine, grada ili naselja (koeficijent intenziteta turističkog prometa),

3. vrijednosti prometa u ugostiteljskoj djelatnosti po stanovniku općine, grada ili naselja (koeficijent specifičnoga turističkog prometa),

4. petogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turističkih noćenja po krevetu ili smještajnoj jedinici.

(2) Vrijednosti pokazatelja iz stavka 1. točke 1. i 4. ovoga članka izračunava se iz broja noćenja u pet uzastopnih kalendarskih godina koje su neposredno prethodile godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

(3) Vrijednost pokazatelja iz stavka 1. točke 3. ovoga članka izračunava se na osnovi podataka za posljednju godinu koja prethodi godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

(4) Broj stanovnika iz stavka 1. točke 2. i 3. ovoga članka utvrđuje se prema posljednjem popisu pučanstva.

(5) Srednja vrijednost pokazatelja utvrđuje se na način da se vrijednosti pokazatelja svih turističkih naselja poredaju po veličini u niz posebno za svaki od pokazatelja iz stavka 1. ovoga članka nakon čega se za svaki niz izračunava medijan.

(6) Tako izračunati medijani predstavljaju srednje vrijednosti pokazatelja.

Članak 8.

(1) Kvalitativni kriteriji iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona jesu:

1. turistički i smještajni ugostiteljski kapaciteti odgovarajuće kvalitete,

2. razina izgrađenosti infrastrukture,

3. prirodna i kulturna baština, a naročito: povijesni i umjetnički spomenici i sadržaji, prirodne ljepote, pojave, običaji i tradicija, te druge turističke zanimljivosti,

4. stanje organiziranosti zdravstvene zaštite,

5. uređenost javnih površina te

6. dodatna ponuda: sport, kultura, trgovine i sl.

(2) Ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim se potanje razrađuju kriteriji iz članka 7. stavka 1. i stavka 1. ovoga članka, način njihovog ocjenjivanja, proglašavaju turističke općine i gradovi te naselja razvrstavaju u turističke razrede.

 • Prema navedenom pravilniku za ocjenjivanje kvalitativne kriterije ocjenjuje povjerenstvo koje se imenuje na razini županije i kojim predsjeda direktor TU TZŽ i on imenuje članove povjerenstva (članak 9.)

Članak 9.

(1) Postupak ocjenjivanja kvalitativnih kriterija za razvrstavanje naselja u razrede provode povjerenstva koja se imenuju za svaku županiju i za Grad Zagreb.

(2) Povjerenstvo ima tri člana. Predsjednik povjerenstva je direktor turističkog ureda turističke zajednice županije, odnosno Grada Zagreba.

(3) Članovima povjerenstva imenuju se zamjenici.

(4) Članove povjerenstva i zamjenike imenuje direktor turističke zajednice županije za svaku županiju, odnosno direktor Turističke zajednice Grada Zagreba za Grad Zagreb.

(5) Ovisno o broju naselja u pojedinoj županiji za koje se ocjenjuju kvalitativni kriteriji, direktor turističkog ureda može imenovati više povjerenstava.

 • Na temelju navedenoga gore, na području općine Orebić naselja su razvrstana na slijedeći način, i to nakon žalbe TZO Orebić i 2 dopune i izmjene pravilnika

PRAVILNIK O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE (NN 122/09), i izmjenama i dopunama (NN 61/10, NN 82/10)

Općina Orebić – razred D (znači da sva nerzvrstana naselja pripadaju razredu D)

Orebić – razred A

Kučište, Viganj, Stankovići, Lovište – razred B

Trstenik, Potomje – razred C

 1. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08)
 • Boravišna pristojba je definirana kao prihod turističkih zajednica, te je naloženo da se koristi prema programu rada i financijskom planu (članak 2.)

Članak 2.

(1) Boravišna pristojba je prihod turističkih zajednica.

(2) Turističke zajednice boravišnu pristojbu koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu.

 • U članku 15. i 16. definiran je način određivanja visine boravišne pristojbe, te je određeno da se ista određuje prema razredima turističkih mjesta, a uredbu o visine BP na prijedlog ministra turizma donosi Vlada RH.

II. VISINA BORAVIŠNE PRISTOJBE

Članak 15.

(1) Visina boravišne pristojbe ovisi o turističkom razredu u koje je razvrstano naselje u kojem se ostvaruje noćenje i o razdoblju sezone.

(2) Visina paušalnih iznosa boravišne pristojbe utvrđuje se na temelju prosječnog broja noćenja ostvarenih u prethodnoj godini u vrsti smještaja za koje se plaća boravišna pristojba.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, visina paušalnog iznosa boravišne pristojbe iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona ovisi o dužini plovila i trajanju boravka osoba na plovilu.

(4) Razdoblja sezone u turističkim općinama ili gradovima utvrdit će ministar pravilnikom na prijedlog Hrvatske turističke zajednice.

Članak 16.

Visinu boravišne pristojbe na prijedlog ministra utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, u pravilu, u prvoj polovini tekuće godine za sljedeću godinu.

Uredba o visini boravišne pristojbe za 2014. (NN 73/13) – http://goo.gl/cwQTXF

Visina boravišne pristojbe ostala je ista kao i prethodnih godina.

Temeljem Pravilnika kojim se određuje trajanje sezone u općinama, gradovima i naseljima (NN 92/09) u našoj općini sezona je definirana od 01.06. do 30.09., predi posezona od 01.01. do 31.05. i od 01.10. do 31.12., vansezonsko razdoblje nije definirano. http://goo.gl/71RZ8s

3. Ovlasti TZO Orebić i OO u utvrđivanju visine boravišne pristojbe – ne postoje, međutim moguće je poslati zamolbu da se revidiraju iznosi Vladi RH i ministru turizma.

 1. Ovlasti TZO Orebić i OO u određivanju trajanja sezone – ne postoje, međutim i tu se može poslati zahtjev za izmjenu.
 2. Ovlasti TZO Orebić i OO u utvrđivanju razreda TM – ne postoje, međutim moguće je poslati zahtjev za reviziju trenutno važećih razreda.
 3. Ovlasti TZO Orebić i OO su isključivo vezane uz zone u TM gdje turističko vijeće može predložiti predstavničkom tijelu da točno definira zone u TN gdje će se paušal za BP plaćati u manjem ili višem iznosu od propisanoga. Navedena mogućnost je propisana u članku 11. i odnosi se isključivo na paušalno plaćanje boravišne pristojbe.

(4) Koeficijenti razreda turističkog mjesta utvrđuju se u visini 1,00 za razred A, u visini 0,85 za razred B, u visini 0,70 za razred C i u visini 0,50 za razred D i druga nerazvrstana mjesta.

(5) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može na prijedlog turističkog vijeća turističke zajednice mjesta, općine ili grada odrediti za turističko mjesto (naselje, općinu, grad) zone i različitu visinu koeficijenta boravišne pristojbe za pojedine zone.

(6) Predstavničko tijelo iz stavka 5. ovoga članka može odrediti najviše tri zone unutar turističkog mjesta. Iznos koeficijenta u najnižoj zoni unutar razreda turističkog mjesta ne može biti manji od koeficijenta utvrđenog za prvi sljedeći niži razred turističkog mjesta.

(7) U D razredu turističkog mjesta ne mogu se određivati zone.

(8) Predstavničko tijelo iz stavka 5. ovoga članka može, za općine i gradove, odnosno naselja u kojima je prosječna popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju veća od 40 dana godišnje, na prijedlog turističkog vijeća turističke zajednice mjesta, općine ili grada, donijeti odluku o povećanju koeficijenta iz stavka 4. ovoga članka, ali tako utvrđeni koeficijent može biti u najviše dvostrukom iznosu od iznosa koeficijenta propisanog u stavku 4. ovoga članka.

(9) Odluke iz stavka 5 i 8. ovoga članka predstavničko tijelo donosi do kraja rujna tekuće godine za sljedeću godinu i dostavlja Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, nadležnoj područnoj jedinici Državnog inspektorata i ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: ministarstvo), te turističkoj zajednici mjesta, općine ili grada.

Turističko vijeće je samo jednom (1) razmatralo navedenu odredbu kada su zaključili da bi bilo:

– Socijalno neosjetljivo povisiti iznos obveze za boravišnu pristojbu

– Razmatrana rubna naselja Orebića se pokazala da prema njihovim informacijama broj prijavljenih apartmana i kreveta je u nerazmjeru sa stvarnim stanjem u korist iznajmljivača

– Obaveze iznajmljivača su uplata BP od 300,00 kn po osnovnom krevetu za BP i 300,00 kn po osnovnom krevetu poreza OO u A razredu, te se u odnosu na procijenjenu zaradu već plaća premalo da bi se još smanjivao iznos.

Ovdje je važno napomenuti, da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxoglašava na web-u 4 apartmana za iznajmljivanje hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , a da je u uredu za turizam registrirala samo 1 s 3 postelje, a radi se o osobi u predstavničkom tijelu koja xxxxxxxx ovaj mogući prijedlog. Obzirom da TZO Orebić, MINT, inspekcija i prekršajni sud nisu uspjeli utjecati na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxda prijavi apartmane, i da u konačnici plati i zaostatke za vrijeme rada u sivoj zoni. Važno je da znate da se će turističko vijeće ovo temu predložitixxxxxxi koja već godinama zakida i općinu Orebić i TZO Orebić za propisane prihode, i to izgleda svjesno. Ines će Vam dostaviti važeće rješenje, pa ga možete usporediti s oglašenim kapacitetima. Molim Vas za diskreciju radi zaštite osobnih podataka, O ovome Vas obavještavam isključivo kao člana turističkog vijeća i inicijatora ideje da se pokušaju povećati prihodi od BP.

Slijedom svega gore navedenoga, vjerujem da ćete prepoznati da je utjecaj TZO Orebić na sve teme oko naplate i iznosa za boravišne pristojbe ne postoji, osobito kad se stavi u kontekst nadzora nad naplatom koji je do 01.01.2014. vršila gospodarska inspekcija, a nakon tog datuma carinska uprava. Napominjem da prilikom navedene kontrole za parametre su se uzimali navedeni propisi, te datum rođenja osobe, ne uzimaju se podaci ni obveznika plaćanja boravišnu pristojbe ni turističke zajednice kao apsolutno točni već se i jedni i drugi kontroliraju. Ovo navodim da istaknem da TZO Orebić redovito poziva gospodarsku inspekciju da utvrdi stvarno stanje obveze.

Dana 08.04.2014. imat ćemo prvu radionicu u organizaciji HTZ za upoznavanje s načinom rada carinske uprave po ovoj temi, te ćemo nakon iste Vam znati dati dodatne informacije o postupcima naplate BP. Upravo zbog praznog hoda pri izmjenama zakona u dijelu koje se odnose na odredbe vezane uz nadzor naplate, ove godine tek nakon navedenog seminara ćemo carinskoj upravi poslati dužnike koji još nisu podmirili dug iz 2013. Napominjem da sve započete aktivnosti oko naplate duga iz 2013. koje smo prijavili gospodarska inspekcija je trebala prenijeti carinskoj upravi i nastaviti rad na istima. Od izvršnih rješenja dobili smo samo rješenje kojim smo pokrenuli ovrhu nad hotelom xxxxxx.

Od članova turističkog vijeća dužnici iz 2013. su: oxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. što bi svakako bilo pozitivno promijeniti u što skorije vrijeme.

Zakonodavac nije omogućio da se dužnicima onemogući rad u tijelima TZ, te stoga ovaj dug što se tiče njihovih aktivnosti u radu tijela TZ je više moralne odgovornosti. Napominjem da je xxxxxxć uplatio većinu duga, te će vjerojatno i preostalih xxxxxx tisuća platiti uskoro. Napominjem da ste u materijalima za sjednicu u veljači svi dobili izlist dužnika za pravne osobe i obrte, osim detaljne liste za iznajmljivače.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxm (privatni iznajmljivač) uredno podmiruju svoje obveze po osnovi boravišne pristojbe i turističke članarine, isto tako i xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxo po osnovi turističke članarine. Nadzor nad uplatom turističke članarine vrši porezna uprava jer jedino oni imaju uvid u ukupne prihode pojedinog obveznika, te zato uzimaju 3% bruto iznosa uplaćene TČ.

Sve navedene dokumente Ines Vam može isprintati, te će Vas tijekom sutrašnjeg dana i kontaktirati oko ovog dopisa.

Obzirom da ste me na obje dosad održane sjednice turističkog vijeća prozvali da propise mi postavljamo u TU, što sam ja, možda pogrešno, shvatila da mislite osobno na mene.

Na moje osobno zadovoljstvo i prijašnji članovi tijela TZO Orebić su utjecali na aktivnosti nadzora u TZO Orebić, te je od kad sam ja u TU proveden 2 puta nadzor nad radom TZO Orebić u prostorijama TZO Orebić i više puta sam slala dokumentaciju koju je tražila služba za nadzor HTZ ili MINT, a sukladno prijavama nekadašnjih članova turističkog vijeća. Nepravilnosti nadzorom nisu utvrđene.

Za sve nejasnoće stojim na raspolaganju.

Lijep pozdrav,

Jelena

3. Poštovana gđica Radovanović

U skladu s Zakonom o pristupu informacijama(NN 25/13) molim za slijedeće:

1.Informaciju o ostvarenim noćenjima u hotelima pojedinačno do 30. 06. 2014 te

usporedba s istim razdobljem lani

2.Informaciju o naplati boravišne pristojbe do 30.06.2014 po svim obveznicima

U slučaju nerazumjevanja mog prava molim da me kontaktirate.

S poštovanjem,

Odgovor: Poštovani,

Nastavno na Vaš upit upućujemo Vas na javno objavljenu informaciju o turističkom prometu na području općine Orebić.

Ista je objavljena na visitorebic-croatia.hr na mini site-u press i B2B, tab pristup informacijama.

Podaci koje tražite prikuplja TZO Orebić, međutim prvotna svrha prikupljanja navedenih podataka je, sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) definirana člankom 32., i ne uključuje javnu objavu pojedinačnih elemenata (odredbe članka 6. Zakona o zaštiti osobnih podataka), a za takvu objavu osobnih podataka pravnih i fizičkih osoba ne postoji valjan pravni temelj (odredbe članka 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka).

Stoga je stajalište TZO Orebić da bi se podaci o ostvarenom turističkom prometu za naše članove mogli objaviti samo u jedinstvenom popisu kakav je i objavljen javno za turistički promet, dok se za stanje duga o načinu objave ukupnih podataka treba donijeti odluka na razini Skupštine TZO Orebić uz obvezu poštivanja pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

Također, ovim putem Vas obavještavam da Državni zavod za statistiku pojedinačno obrađuje podatke o turističkom prometu pravnih i fizičkih osoba, dok Carinska uprava vrši nadzor nad naplatom boravišne pristojbe.

Lijep pozdrav,

Jelena

4. Poštovana gđica Jelena

U skladu s Zakonom o pristupu informacijama (NN 25/13) molim za informaciju:

1. Tko su i koga predstavljaju članovi Skupštine

2.Tko su članovi Turističkog vijeća i NO

Ako su ovi podaci dostupni na web stranici TZO kako ih mogu naći.

U slučaju nerazumjevanjamog prava molim da me kontaktirate.

S poštovanjem

Odgovor: Poštovani, Nastavno na Vaš zahtjev, obavještavam Vas da su traženi podaci javno objavljeni na web site-u TZO Orebić visitorebic-croatia.hr, na mini site-u B2B u rubrici PRISTUP INFORMACIJMA, u člancima: Skupština, turističko vijeće, nadzorni odbor i predsjednik.

Lijep pozdrav,

Jelena

5. Molim za informaciju koja su to noćenja u skupini “ostalo” u iznosu od 42933 u

pregledu noćenja TZŽ za razdoblje siječanj-kolovoz 2014.

Na koji način i koliko boravišne pristojbe plačaju vikendice,a kojih je u istom

razdoblju bilo 34865 noćenja.

Zahvaljujem i pozdravljam

Odgovor: Poštovani,

Sukladno Vašem zahtjevu za pravo na pristup informacijama, obavještavam Vas sljedeće:

Podatke za koje tražite komentar obradila je TZ DNŽ, te nismo u mogućnosti komentirati njihove podatke.

Vlasnici kuća za odmor, vikendica, boravišnu pristojbu plaćaju sukladno odredbama Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 152/08) i sukladno provedbenim aktima koji se odnose na određivanje razdoblja glavne sezone i visine boravišne pristojbe, a koje uredbom donosi Vlada RH.

Lijep pozdrav,

Jelena

6. Poštovani

Molim za informaciju koje je smještajne kapacitete po vrsti smještaja imala TZO Orebić u 2014 . godini.

Zahvaljujem i pozdravljam

Odgovor: Poštovani,

Rješenje o kategorizaciji za pružatelje usluga u izdaju druge službe, te Vas upućujemo da se za ovu informaciju obratite uredima državne uprave, odnosno Ministarstvu turizma koji je javno objavio kategorizaciju objekata na području Republike Hrvatske na svom webu. Isto uključuje podatke i za općinu Orebić.

Lijep pozdrav,

Jelena

7. Poštovana gđica Radovanović


Molim za informaciju radi čega se više ne objavljuju podaci o turističkom prometu


koji su do 31. 08. bili redoviti na stranicama TZO.

Da li će i kada biti objavljeni podaci za rujan i listopad.

Lp

Odgovor: Poštovani,

TZO Orebić obrađuje statističke podatke sukladno zakonskim propisima, te informacije s prikupljenim podacima u zakonskom roku dostavlja Državnom zavodu za statistiku i višem ustroju turističkih zajednica, kao i Ministarstvu turizma. Uobičajeni rok za dostavu podataka sustavu turističkih zajednica i Ministarstvu turizma je do 03. u mjesecu, dok je za Državni zavod za statistiku do 05. u mjesecu za prethodni mjesec.

TZO Orebić na svom web site-u daljnju analitiku objavljuje sukladno dinamici rada u uredu, te će podaci biti i dalje javno objavljivani.

Lijep pozdrav

Jelena

1.2.2014.