PLAĆANJE PAUŠALA ZA BORAVIŠNU PRISTOJBU

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe je umnožak broja kreveta i visine boravišne pristojbe koja pripada razredu turističkog mjesta u kojem se pružaju usluge smještaja u domaćinstvu. Paušal za boravišnu pristojbu obvezni ste platiti u 3 rate prema slijedećim datumima dospijeća:

I.rata do 31.07. tekuće godine

II. rata do 31.08. tekuće godine

III. rata do 30.09. tekuće godine

Uredba o utvrđivanju Boravišne pristojbe za 2019. godinu:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_08_71_1447.html