Uplata turističke članarine

Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

 

Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem usluga smještaja.

Članarina se obračunava po propisanoj stopi na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos računa.

Članarina se plaća nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi:

 

Uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača

Primatelj: TZOO prijelazni račun

 

Broj računa primatelja: HR0810010051730827159

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: OIB iznajmljivača

Opis plaćanja: uplata turističke članarine

 

Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ.

 

Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine.

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama:

http://www.mint.hr/UserDocsImages/171027_zakon_cl_procisc.pdf


PLAĆANJE PAUŠALA TURISTIČKE ČLANARINE OD 1.1.2020.

(članak 11. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama)

Počevši od ove godine izmijenjen je i Zakon o članarinama u turističkim zajednicama na način da će fizičke osobe koja pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaćati godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor (do sada se članarina plaćala u određenom postotku na ostvareni prihod).

Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine, dakle istovremeno s paušalom turističke pristojbe. 

Osnovica za naplatu turističke članarine (broj kreveta, broj smještajnih jedinica u kampu te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj) određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

Iznos paušala turističke članarine po krevetu propisat će ministar turizma posebnim Pravilnikom:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2020_02_14_251.html 

Uplatnice za plaćanje turističke članarine bit će vidljive, jednako kao i uplatnice za plaćanje turističke pristojbe, na početnoj stranici vašeg E-visitora.